Uprzejmie zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub w mieszkaniach chronionych.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.