Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie informacji w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych miedzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
 • uchwała w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania      przestrzennego Gminy Radziemice, w celu wyznaczenia w terenie objętym zmianą „obszaru potencjalnych możliwości rozwoju budownictwa usługowego, technicznego oraz produkcji” w sołectwie Obrażejowice w gminie Radziemice oraz przyjęcia jednolitego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice wynikającego z tej zmiany Studium.
 • uchwała w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat z firmą ORANGE.
 • uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Radziemicach.
 • uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty rolne położone w Przemęczankach.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.