Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Radziemice, która odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych miedzy sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
 • uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2028.
 • uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Usług Wspólnych.
 • uchwała w sprawie: zmian w Statucie Gminy.
 • uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • uchwała w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radziemice.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.