Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ślubowanie nowo wybranego Radnego.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 7. Wnioski Komisji Rady.
 8. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej na 2021 rok.
 • uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Smoniowice.
 • uchwała w sprawie: podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy Radziemice.
 1. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Radziemice.

 

Pliki