Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. (tj. piątek) o godz. 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
  4. Interpelacje Radnych.
  5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Wnioski Komisji Rady.
  7. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
b) uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
c) uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziemice.
d) uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
e) uchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Radziemice.

8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

9. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Radziemice.