Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
  4. Interpelacje Radnych.
  5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Wnioski Komisji Rady.
  7. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
  • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
  • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radziemice na lata 2021-2028.

8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Radziemice.