Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
13 stycznia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2022 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia dotacji z Budżetu 2022 roku dla Gminnego ośrodka Kultury w Radziemicach.
 • uchwała w sprawie: udzielania pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu
  na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach.
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/185/2021 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Radziemice na lata 2021 – 2025.
 • uchwała w sprawie: użyczenia OSP Radziemice działki Nr 200/3 położonej
  w miejscowości Radziemice w celu realizacji projektu pn:”Budowa Ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej w miejscowości Radziemice o urządzenia typu street workout”.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Rady Gminy Radziemice na 2022 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Komisji Stałej Rady Gminy Radziemice na 2022 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Radziemice.