Radziemice, dnia 14.12.2021 r.

Nasz znak: ZGK.7021.18.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa wodomierzy domowych wraz z dostawą systemu radiowego odczytu wodomierzy”

 1. Zamawiający.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach, Radziemice 1, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: zgk@radziemice.gmina.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za:

dostawę wodomierzy domowych wraz z dostawą systemu radiowego odczytu wodomierzy”

 1. Zakres i przedmiot dostawy.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Dostawę 200 szt. wodomierzy DN 20 mm, spełniających następującą specyfikację:
 • Nominalny strumień objętości: 4,0 m3/h
 • Klasa metrologiczna: R 200
 • Medium: woda zimna
 • Wodomierz mokrobieżny
 • Odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną
 • Atest higieniczny PZH
 • Legalizacja spełniająca wymagania UE
 • Gwarancja na cały okres legalizacji (nie mniej niż 5 lat, nie więcej niż 6 lat)
 • Możliwość przeciążeń do 100 %
 • Zgodny z normą EN-PN 14154
 • W króćciu wylotowym wodomierza ma być zainstalowany zaworek zwrotny.
 • Dostawę 4 szt. wodomierzy DN 25 mm, spełniających następującą specyfikację:
 • Nominalny strumień objętości: 6,3 m3/h
 • Klasa metrologiczna: minimum R100
 • Medium: woda zimna
 • Wodomierz mokrobieżny
 • Odporny na magnesy
 • Zespół bębenków odczytowych wypełniony gliceryną
 • Ciśnienie robocze – max. 16 bar
 • Atest higieniczny PZH
 • Całkowita odporność na ściskanie
 • Legalizacja spełniająca wymagania Unii Europejskiej
 • Gwarancja na cały okres ważności legalizacji (nie mniej niż 5 lat, nie więcej niż 6 lat)
 • Zgodny z normą EN-PN 14154
 • Zgodny z normą ISO PN 4064,PN-EN 14154-1, PN-B-10720 oraz ECC 75/33 oraz z dyrektywą 2004/22/EC
 • W króćciu wylotowym wodomierza ma być zainstalowany zaworek zwrotny.
 • Dostawę modułów do odczytu radiowego dla wodomierzy DN 20 mm – 200 szt. długość przewodu anteny 1,3 m.
 • Dostawę modułów do odczytu radiowego dla wodomierzy DN 25 mm – 4 szt. długość przewody anteny 1,3 m
 • Dostawa terminala w skład którego wchodzą: tablet/laptop, odbiornik radiowy do odczytu wodomierzy, aplikacja wraz z dostępem do aktualizacji. Aplikacja ma być kompatybilna z programem DISTRICTUS – Opłaty za Wodę i Ścieki firmy Korelacja Systemy Informatyczne.
 • Dostawca gwarantuje szkolenie z zakresu dostarczonego oprogramowania wraz serwisem gwarancyjnym w cenie oferty.

 III. Termin wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia
w terminie do 30 grudnia 2021 r.

 Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania oferty.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Radziemice
tj. w Urzędzie Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, sekretariat w formie pisemnej, osobiście lub listownie w terminie do dnia 21.12.2021 r. do godziny 12.00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przy składaniu ofert na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa wodomierzy”. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.12.2021 r. o godz. 12.30.

 Opis wymagań stawianych wykonawcy.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Informację o dokumentach składających się na ofertę.

Na zwartość oferty składa się:

 1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu.
 2. Oświadczenie o treści: „Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:
 • Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia.
 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VII. Istotne postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Płatność za przedmiot umowy.

 • Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacone w całości.
 • Do kwoty, o której mowa w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej
  w oparciu o protokół odbioru, w formie przelewu na rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT (rachunku) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
 1. Kryterium oceny oferty oraz sposobu obliczenia ceny.
 • Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto (100%). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do realizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia
  z uwzględnienie opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złotych polskich). W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za wykonanie zadania.
 • Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia
  za najniższą cenę, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Wybranemu Wykonawcy wskaże telefonicznie miejsce i datę podpisania umowy.

 1. Dodatkowe Informację.

Dodatkowych informacji udziela: Jerzy Wójtowicz tel. (12) 385-62-44 wew. 115, kom.  538 479 480; zgk@radziemice.gmina.pl

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany jego zakresu przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 XIII. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy a dnia 11.09.2019r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000,00 złotych – art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 XIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach, tel. 12 385 62 44 fax 12 385 60 30, e-mail: zgk@radziemice.gmina.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wodomierzy domowych wraz z dostawą systemu radiowego odczytu wodomierzy – spr prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Państwa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie

Kierownik ZGK

Jerzy Wójtowicz