Radziemice, dnia 15.10.2019 r.

Nasz znak: INW.271.13.2019

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) Urząd Gminy Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2019 /2020 – długość dróg 65 km”.

 

Utrzymanie przejezdności na drogach polegać będzie na odśnieżaniu i likwidacji gołoledzi samochodem ciężarowym z pługiem i piaskarką.

 

Cenę usługi należy przedstawić w następujący sposób:

 

Cena Usługi ryczałtowa za cały sezon od 15.11.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

Cena netto: ……………………………………………………

 

Cena brutto: …………………………………………………..

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena 100%

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice do dnia 23.10.2019 r.
godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10.20. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Piotr Łakomy tel. (12) 385-62-44 wew. 118. Przed złożeniem ofert zasadne jest dokonanie uzgodnień zakresu robót
w porozumieniu z Urzędem Gminy.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – Specyfikacja

Załącznik nr 3 – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 4 – wzór umowy