ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej (w jednostkowych cenach netto i wartości brutto) na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii dla oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów stanowiącym załącznik do zapytania.

  • Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest firma TAURON Dystrybucja SA, na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej.
  • Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej w ciągu trzech miesięcy wynosi:

dla taryfy C11, G11, C12a    –   22 364 kWh

dla taryfy C12b    –  46 000 kWh

Zapytanie

załączniki

Pliki