WÓJT GMINY RADZIEMICE

    32-107  RADZIEMICE

Radziemice, dnia 17 lipca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Obrażejowice, w Gminie Radziemice, procedowanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziemice Nr XVII/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wraz z korektą tej Uchwały, podjętą Uchwałą Nr XIX/9/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74, woj. Małopolskie, w godz. od 12°° do 15°°, w terminie od 27 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Radziemice, o godz.11³°

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  2017 roku, poz. 1073) do Wójta Gminy Radziemice, Urząd Gminy Radziemice 74, 32-107 Radziemice w terminie do dnia 08 września 2017 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.