ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

             Wójt Gminy Radziemice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Radziemice w terminie do dnia 31.10.2016 r.

             Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Radziemice, na stronie internetowej Gminy: www.radziemice.gmina.pl oraz u sołtysów. Wypełnione poprawnie druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Radziemice: Dział Ochrony Środowiska (pokój obok kasy). Zgłoszenia można przesyłać również pocztą na adres:

Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice

             Informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na dzień 05.09.2016 r. są następujące firmy:

  1. Firma Usługowa ASCENIZACJA Leszek Szafrański

Czuszów 64, A 32-112 Klimontów.

  1. KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek i H. Nowak Spółka Jawna

Jagiełły 25, 32-10 Proszowice.

            Ze względu na trwające kontrole, proszę mieszkańców o udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (przygotowanie do kontroli rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów z oczyszczalni z ostatnich 2 lat jak również umów zawartych z firmami uprawnionymi do odbioru nieczystości ciekłych z  terenu gminy Radziemice).

UWAGA:

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie nie złożą prawidłowo wypełnionego zgłoszenia będą w pierwszej kolejności kontrolowane.

Na fakturach/rachunkach musi być zapis potwierdzający ilość odebranych nieczystości w m3 a nie zapis „usługa asenizacyjna szt. 1” !!!!!!

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5000,00 zł.

Wójt Gminy Radziemice

ZGŁOSZENIE oczyszczalnie, zbiorniki