Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 do 0+600 dz. nr ewid. 374” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena – 95% oraz okres gwarancji – 5%. Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Żaden  Wykonawca nie został wykluczony z  postępowania,  żadna  oferta nie  podlega odrzuceniu.

radziemice_droga