Radziemice, dnia 19.07.2017 r.

Nasz Znak: INW.271.6.2017

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół na Dz. Nr  202/1, 201/2 w miejscowości Radziemice, gm. Radziemice” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO”, ul. B. Chrobrego 59; 25-607 Kielce,

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24a ust. 1 ustawy Pzp. Oferta wybrana została oceniona jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny oferty: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40% i otrzymał najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Punktacja w postępowaniu:

Lp. Nazwa (firma),

imię i nazwisko, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto oferty/ Termin płatności Liczba punktów w kryterium Cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna punktacja
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO”

ul. B. Chrobrego 59;

25-607 Kielce

 

 

638 512,40

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

Zastępca Wójta

Piotr Łakomy