Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej w stronę Przemęczan (Łętkowice-Kolonia – Żabicka) nr 160372K w miejscowości Łętkowice-Kolonia – Radziemice od km 0+000 do 0+700 i 2+500 do 3+200” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza

Zawiadomienie