Radziemice, 16.07.2019 r.

Nasz znak: INW.271.5.2019

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dodów nr drogi 160340K Dodów – Łętkowice-Kolonia od km 0+000 do 0+950” na terenie Gminy Radziemice dokonano wybory najkorzystniejszej oferty, którą została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Bosutów, ul. Wiśniowa 28,32-086 Węgrzce.

zawiadomienie o wyborze

Pliki