Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont remizy strażackiej w Kowarach” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

DARIUSZ LUTY  Klimontów 340, 32-100 Proszowice za cenę brutto: 138 609,66 zł.

info_o_wykonawcy_KOWARY