Uwaga wszyscy Wykonawcy (ubiegający się o udzielenie zamówienia). Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. wprowadza zmiany do zapisów SIWZ (pełna treść w załączeniu).

Pismo_korygujace_SIWZ_Radziemice

SIWZ_wlasciwy