Gmina Radziemice

Urząd Gminy w Radziemicach informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 5.11.2015 r., znak: HK.D-431-68/15. Administrator wodociągu zlecił badanie wody firmie zewnętrznej posiadającej udokumentowany system jakości prowadzonych badań. Próbkę do badań pobrano w Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach w dniu 09.11.2015 r. Próbka nie była kwestionowana, co świadczy, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada normom obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

Decyzja Sanepid Proszowice

Urząd Gminy Radziemice informuje, że woda z wodociągu publicznego w Smoniowicach nadaje się do spożycia tylko po kilkuminutowym przegotowaniu.

Po zapoznaniu się z wynikiem badania wody pobranej w dniu 3 listopada 2015r. w punkcie przedszkolnym w Łętkowicach, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach – warunkowo dopuszcza wodę z wodociągu publicznego w Smoniowicach do spożycia  pod względem mikrobiologicznym. W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. stwierdzono obecność bakterii coli w ilości 3 (jtk). Sprawozdanie z badań nr: LW/3540/NS/2015 z dnia 05.11.2015 r. Badanie próbki wody przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Decyzja

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach dotycząca bezpieczeństwa podczas ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń oraz niebezpieczeństwa związanego
z tlenkiem węgla. Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach jak co roku przypominają o niebezpieczeństwie związanym z ogrzewaniem i dogrzewaniem pomieszczeń w sezonie zimowym oraz przypadkami zatruć tlenkiem węgla. Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń znajdują
się na stronie www.straz-proszowice.pl w zakładce „Porady strażaków”

komunikat PSP Proszowice

We wtorek 27 października 2015 roku na trenie gminy Radziemice przebywała delegacja Polsko – Chińskiego Instytutu Badań Urbanistycznych oraz Instytutu Badań Energii i Internetu SmartChina z Pekinu, ściśle współpracującego z Green Energy Technologies Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro, Urząd Gminy Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2015/2016 długość dróg 55 km „ Czytaj dalej

dozynki2015_1Dożynki to jeden z najstarszych obyczajów związanych z pracą rolnika. Podsumowywały one okres najcięższych prac rolnych – żniwa, dlatego tradycja uroczystego ich zakończenia utrzymała się do dnia dzisiejszego. Po kilkuletniej przerwie w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku Dożynki Gminne w Radziemicach wróciły do kalendarza gminnych imprez. Czytaj dalej

Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy.

Zapraszamy na Dożynki Gminne do Radziemic w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku.

O godz. 15:00 w Kościele Parafialnym w Radziemicach odbędzie się Msza Święta w intencji Rolników. Później przemarsz na Amfiteatr koło Urzędu Gminy. Zapraszamy na bezpłatne atrakcje dla dzieci!

Czytaj dalej

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 do 0+600 dz. nr ewid. 374” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Czytaj dalej

Wójt Gminy Radziemice podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Czytaj dalej