Gmina Radziemice

  
  

HODOWCO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH PAMIĘTAJ

 Posiadacz zwierząt ,które mają być wprowadzone na targ :

 1. przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ podmiotowi prowadzącemu targ:
 • opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne
 • świadectwa zdrowia w przypadku świń
 1. udostępniają do wglądu, przed wprowadzeniem zwierząt na targ , podmiotowi prowadzącemu, paszporty  i dokumenty identyfikacyjne zwierząt – w przypadku bydła i koniowatych

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.

Wprowadza je ustawa z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 1605).


Zgodnie z art. 20 znowelizowanej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015r. poz. 1172 z późn. zm.)

Posiadacz świń:  

 • jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada
 • zgłasza kierownikowi biura AMiRR fakt oznakowania świni  w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.  

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni  oraz  zgłosić kierownikowi biura fakt oznakowania świń  w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

 W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt

Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu,  umieszcza się w księgach rejestracji.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura AMiRR.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.

DCB_KOM_750x200_2

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach
10.10.2016 – 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice
 7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

logo_marrMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła realizację projektu „Dobry Czas na Biznes” finansowanego z działania 8.3.1 RPO.

Projekt skierowany jest do osób z terenu Powiatu Proszowickiego

nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, w tym:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • powyżej 50 roku życia,

 

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

             Wójt Gminy Radziemice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej

aalWielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

Z a p r a s z a

do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym

„Zabytki i urokliwe miejsca Gminy Radziemice”.

Konkurs rozpoczął się 1 września i będzie trwał

do 17 października br.

Czytaj więcej

Po zebraniu ostatnich kłosów zboża nadszedł czas na uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

W niedzielę 28 sierpnia od wczesnych godzin rannych, mieszkańcy Kowar dekorowali swoje gospodarstwa, aby godnie i radośnie powitać wszystkich dożynkowych gości.

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. (tj. poniedziałek)
o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej