Gmina Radziemice

  
  

przet korekta

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że w dniu 21 listopada 2016 r.
odszedł od nas

ś†p

ADAM ŁÓJ

Sołtys wsi Lelowice

W Zmarłym tracimy niezwykle prawego, wrażliwego i życzliwego Człowieka,
cieszącego się wielkim autorytetem i sympatią.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
w czwartek, 24 listopada 2016 r. o godz. 14.00
w Kościele Św. Andrzeja we Wrocimowicach,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie Zmarłego składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Radziemice zaprasza Mieszkańców do składania ankiet na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne niskoemisyjne kotły węglowe (ekogroszek, pelet). Nowe kotły muszą spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2010 oraz wymagania ekoprojektu. Na stronie www.powietrze.malopolska.pl/kotly opublikowana została lista niskoemisyjnych kotłów na węgiel i pelet.

Warunkiem skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 na wymianę źródeł ciepła jest zobowiązanie Mieszkańców do poddania ocenie energetycznej budynku, wykonanej przez Audytora wskazanego przez Urząd Marszałkowski i wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z w/w oceny.

Czytaj więcej

Ogłoszenie nr 341368 – 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Radziemice: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czytaj więcej

SUG Radziem16110908210

Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Radziemice, która odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

HODOWCO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH PAMIĘTAJ

 Posiadacz zwierząt ,które mają być wprowadzone na targ :

 1. przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ podmiotowi prowadzącemu targ:
 • opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne
 • świadectwa zdrowia w przypadku świń
 1. udostępniają do wglądu, przed wprowadzeniem zwierząt na targ , podmiotowi prowadzącemu, paszporty  i dokumenty identyfikacyjne zwierząt – w przypadku bydła i koniowatych

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.

Wprowadza je ustawa z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 1605).


Zgodnie z art. 20 znowelizowanej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015r. poz. 1172 z późn. zm.)

Posiadacz świń:  

 • jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada
 • zgłasza kierownikowi biura AMiRR fakt oznakowania świni  w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.  

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni  oraz  zgłosić kierownikowi biura fakt oznakowania świń  w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

 W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt

Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu,  umieszcza się w księgach rejestracji.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura AMiRR.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.

DCB_KOM_750x200_2

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach
10.10.2016 – 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice
 7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej