Gmina Radziemice

  
  

2017 plakat_piknik_ekologiczny

zyczenia wielkanoc

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radziemice, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników, organizacje pożytku publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Radziemice do udziału w konsultacjach społecznych.

Interesariusze konsultacji społecznych Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

juz plywam

Gmina Radziemice po raz kolejny bierze udział w Małopolskim Projekcie Nauki Pływania „Już Pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Realizacja projektu odbywa się w terminie od dnia 12 kwietnia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Projektem zostało objętych 38 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice: Szkoły Podstawowej  w Radziemicach – 15 uczniów, Szkoły filialnej w Zielenicach –11 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Łętkowicach – 12 uczniów nie umiejących pływać. Kurs jest realizowany w cyklu dziesięciu dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na Krytej Pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Proszowicach.

Realizacja projektu umożliwi dzieciom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie jest również realizacją zajęć profilaktyki prozdrowotnej.

Realizowany projekt  finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 3 550,00 zł, Gminy Radziemice w kwocie 6 692,00 zł oraz wkładu własnego rodziców w kwocie 2 280,00 zł. Całkowita kwota realizacji programu wynosi 12 522,00 zł.

„NIZIOŁKI” Z RADZIEMIC ZWYCIĘŻYŁY
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TEATRALNYM

Spektakl teatralny pt: „Życie fraszką malowane” w wykonaniu grupy teatralnej „Niziołki” ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach zwyciężył w kategorii szkół podstawowych w IV Ogólnopolskim  Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr organizowanym przez Telewizję Polską.

Do grupy teatralnej „Niziołki” należy 41 uczniów z klas IV-VI. Ze względu na dużą liczbę uczestników pracują oni w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza – klasa IV, oraz grupa  starsza klasy V-VI. Obydwie grupy prowadzone są przez panią Katarzynę Duch.

Grupa młodsza „Niziołków” we wrześniu 2016 roku rozpoczęła prace nad spektaklem „Życie fraszką malowane”, który to zamierzała zgłosić do  Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych. Jak wspomina opiekunka zespołu zadanie to nie było proste. Regulamin konkursu narzuca pewną określoną formę spektaklu. W tym roku tematem przewodnim przeglądu była „Nasza klasyka i Sceny z Szekspira”. Postanowiłam sięgnąć do fraszek Jana Kochanowskiego, i na ich podstawie napisać scenariusz przedstawienia, które wspólnie z zespołem zatytułowaliśmy „Życie fraszką malowane”.

Czytaj więcej

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731 ze zmianami; dalej zwanej: Specustawą) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że w dniu 21 marca 2017 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji FIN.(6981125_7580130)-1

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE
wku

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i  !!!

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

 Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXXII Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 09 marca 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej