Gmina Radziemice

  
  

Wójt Gminy Radziemice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont remizy strażackiej w Kowarach”. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY  2015”.

Dokumentacja dotycząca przetargu w załączeniu.

1_SPECISTO_WAR_ZAMOWIENIA

2_2015_KOSZTORYS_SLEPY

3_2015_PRZEDMIAR_ROBOT

ogloszenieKowary

SIWZ_Nr1

SIWZ_Nr2

SIWZ_Nr3

SIWZ_Nr4

SIWZ_Nr5

SIWZ_Nr6

SIWZ_Nr7

wzorumowy

W okresie od 07 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r. w Gminie Radziemice realizowano MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. juzplywamProjektem objęto 45 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice: Szkoły Podstawowej  w Radziemicach w Zespole Szkół w Radziemicach – 15 uczniów, Szkoły Podstawowej w Łętkowicach – 15 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Zielenicach – 15 uczniów nie umiejących  pływać. Kurs był realizowany w cyklu ośmiu dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na basenie na Krytej Pływalni w Miechowie.

Realizacja projektu umożliwiła dzieciom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie był również realizacją zajęć profilaktyki prozdrowotnej.

 

GOPS w Radziemicach informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych  „3+”. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz  3  lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem, po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie „ Pierwszy dzwonek” wraz z wymaganymi dokumentami. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t  Dz. U. z 2015 r., poz. 163) tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie, wsparcie udzielane jest w kwocie 150,00 zł na ucznia.

Projekt „Pierwszy dzwonek” dotyczy  dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Radziemice tj:

 1. Dzieci do 18 roku życia
 2. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 3. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do  25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu. Wsparcie finansowe przysługiwać będzie dla uczniów  szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Zainteresowani rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  celu odebrania druków deklaracji uczestnictwa w projekcie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 07.30-15.30.

Druki deklaracji j/w stanowią również załącznik  do niniejszej informacji i mogą być pobrane ze strony:  www.radziemice.pl. Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty, w przypadku gdy będą dotyczyć danej rodziny,:

 

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:
–  zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (brutto i netto) za miesiąc kwiecień 2015r.

– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 r.

– zaświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny.

–  zaświadczenie z USC potwierdzające zameldowanie dziecka na terenie Gminy Radziemice.

– zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez  dziecko nauki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  upływa w dniu 14 maja 2015 r.

 

Pobierz deklaracje (plik word) deklaracja

dzwonekSamorząd Województwa Małopolskiego przygotował druga edycję projektu  „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód  nie przekracza 150 % kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie, wsparcie udzielane jest w kwocie 150,00 zł na ucznia.

Gmina Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Remont drogi nr 365 Górna droga w miejscowości Przemęczanki od 0+500 do 0+700”. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiaru i zakresie prac. Oferty zawierające ceny brutto należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Radziemice  32-107 Radziemice 74 (sekretariat).

1_Zapytanie_ofertowe_Przemeczanki

2_Formularz_ofertowy

3_Umowa_projekt_2

Przemeczanki_0+500 _ 0+700_Przedmiar

Przemeczanki_km_0+500_0+700

Przemeczanki_Orientacja_0+500_0+700

Przemeczanki_Przekroje_0+500_0+700

Gmina Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Remont drogi nr 365 Górna droga w miejscowości Przemęczanki od 0+300 do 0+500”. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiaru i zakresie prac. Oferty zawierające ceny brutto należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Radziemice  32-107 Radziemice 74 (sekretariat).

1_Zapytanie_ofertowe_Przemeczanki

2_Formularz ofertowy

3_umowa_projekt_1

Przemeczanki_opis_km_0+300_0+500

Przemeczanki_plan_sytuacyjny_0+300_0+500

Przemeczanki_Plan_zagospodarowania_0+300_0+500

Przemeczanki_Przedmiar_0+300_0+500

Przemeczanki_przekroje_0+300_0+500

INFORMACJA O SKŁADACH
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
NA TERENIE GMINY RADZIEMICE 
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działajac na podstawie art.182 § 1 ust. 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26,poz.134,Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i poz. 180 i 1072 ): do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzien 10 maja 2015 r.
Wójt Gminy powołał Obwodowe Komisje Wyborcze w nastepujacych składach :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Radziemicach

 1. Bilińska Marta zam. Wola Gruszowska, KW Jacka Wilka
 2. Gaweł Łukasz zam. Wrocimowice , KW Adama Jarubasa
 3. Golara Anna zam. Łętkowice,  KW Magdaleny Ogórek
 4. Szopa Olga zam. Przemęczany, KW Andrzeja Dudy
 5. Sosnowska Ewa zam. Radziemice, KW Bronisława Komorowskiego
 6. Wróblewski Piotr zam. Kowary, KW Pawła Kukiza
 7. Jelonkiewicz Anna zam. Proszowice,  UG Radziemice

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza w Nr 2 w Łętkowicach

 1. Frączek Mariusz zam. Wrocimowice , KW Jacka Wilka
 2. Łach Izabela zam. Wola Gruszowska, KW Pawła Kukiza
 3. Niewiara Agnieszka zam. Zielenice,  KW Adama Jarubasa
 4. Nowak Katarzyna zam. Przemęczany, KW Bronisława Komorowskiego
 5. Tulej Patrycja zam. Przemęczany, KW Andrzeja Dudy
 6. Ulicka Katarzyna zam. Zielenice, KW Magdaleny Ogórek
 7. Łakomy Piotr zm. Przemęczanki, UG Radziemice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Zielenicach

 1. Bała Mirosław zam. Radziemice , KW Bronisława Komorowskiego
 2. Garmulewicz Krzysztof zam. Wrocimowice , KW Jacka Wilka
 3. Golara Paulina zam. Łętkowice, KW Magdaleny Ogórek
 4. Kachel Marta zam. Wola Gruszowska , KW Pawła Kukiza
 5. Rążewska Bożena zam. Wrocimowice, KW Andrzeja Dudy
 6. Skiba Lucyna zam. Przemęczanki, KW Adama Jakubasa
 7. Lubaszek Ewa zam. Proszowice, UG Radziemice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 we Wrocimowicach

 1. Dzikowska Marta zam. Radziemice , KW Pawła Kukiza
 2. Kocerba Roksana zam. Radziemice, KW Adama Jarubasa
 3. Komenda Zofia zam. Lelowie, KW Andrzeja Dudy
 4. Kubińska Anetta zam. Smoniowice, KW Jacka Wilka
 5. Pater Ewa zam. Radziemice, KW  Bronisława Komorowskiego
 6. Śliwa Anna zam. Błogocice, KW Magdaleny Ogórek
 7. Nowak Zbigniew zam. Proszowice, UG Radziemice

Wójt Gminy
Marek Słowinski

Kaninchen mit Ostereiern

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one w atmosferze
radości i spokoju, niech czas ten napełni nasze serca
radością i miłością do drugiego człowieka.

Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Radziemice
 Waldemar Przeniosło                                        Marek Słowiński

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 10 maja 2015 r. oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

aktualnosci_857_Kalendarz_wyborczy_dla_wybor_w_prezydenta_RP_pdf

aktualnosci_861_Informacja_o_glosowaniu_za_granica

aktualnosci_862_Informacja_o_glosowaniu_w_kraju

aktualnosci_863_Informacja_Okregowej_Komisji_Wyborczej_w_Krakowie_o_glosowaniu_korespondencyjnym

aktualnosci_864_Informacja__o_uprawnieniach_osob_niepelnosprawnych

aktualnosci_865_wniosek_o_sporzadzenia_aktu_pelnomocnictwa

aktualnosci_866_zgoda_na_przyjecia_pelnomocnictwa