Gmina Radziemice

  
  

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE
wku

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i  !!!

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

 Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXXII Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 09 marca 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

O KONIECZNOŚCI UTWORZENIA BAZY INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY RADZIEMICE

Wójt Gminy Radziemice informuje, że zgodnie z art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) gminy mają obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów c.o.). Efektem realizacji programu będzie znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów zawieszonych), co z kolei pozytywnie wpłynie na zdrowie Nas wszystkich.

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie  druku ankiety, ponieważ rzetelne wykonanie inwentaryzacji na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców.

Druki Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Radziemice, na stronie internetowej Gminy: www.radziemice.gmina.pl oraz u sołtysów. Wypełnione poprawnie druki prosimy składać w terminie do 15.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Radziemice: Dział Ochrony Środowiska. Zgłoszenia można przesłać również pocztą na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice.

Wzór ankiety do inwentaryzacji ogrzewania budynków

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków) na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Okaja, reprezentującego wykonawcę – Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 stycznia 2017 r., uzupełniony: 22 lutego 2017 r.).

OBWIESZCZENIE_FIN.(6847416_7431948)

plakat pomoc1

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Procedura zwrotu w 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Radziemice odbędzie się w dniu

11 kwietnia 2017r w Miejskim Domu Kultury Proszowice ul. Rynek 18

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czytaj więcej