Gmina Radziemice

Wójt Gminy Radziemice podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Czytaj dalej

Uwaga wszyscy Wykonawcy (ubiegający się o udzielenie zamówienia). Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. wprowadza zmiany do zapisów SIWZ (pełna treść w załączeniu).

Czytaj dalej

Radziemice: Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374
Numer ogłoszenia: 187104 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Czytaj dalej

logosy

Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami zaprasza

Trasę długości około 50 kilometrów pokonają w niedzielę 26 lipca, uczestnicy wycieczki rowerowej, organizowanej w ramach projektu „Akcja Zdrowie!”. Do udziału w rajdzie zaprasza Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami.

Czytaj dalej

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont remizy strażackiej w Kowarach” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

DARIUSZ LUTY  Klimontów 340, 32-100 Proszowice za cenę brutto: 138 609,66 zł.

info_o_wykonawcy_KOWARY

Wójt Gminy Radziemice oraz Burmistrz Gminy Słomniki serdecznie zapraszają wszystkich producentów czosnku oraz wszystkich mieszkańców na VIII Małopolskiego Święta Czosnku. Impreza ta wpisała się w tradycję regionu Małopolski i została ujęta w kalendarzu wydarzeń programu Województwa Małopolskiego „Zasmakuj w Małopolsce”. Ponadto została objęta programem „Małopolska- Nasz Region, Nasza Szansa”. Tegoroczne Małopolskie Święto Czosnku będzie miało miejsce w tym roku w dniu 26 lipca 2015r. w Prandocinie (gmina Słomniki). Początek od godziny 15:00.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Radziemice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont remizy strażackiej w Kowarach”. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY  2015”.

Dokumentacja dotycząca przetargu w załączeniu.

1_SPECISTO_WAR_ZAMOWIENIA

2_2015_KOSZTORYS_SLEPY

3_2015_PRZEDMIAR_ROBOT

ogloszenieKowary

SIWZ_Nr1

SIWZ_Nr2

SIWZ_Nr3

SIWZ_Nr4

SIWZ_Nr5

SIWZ_Nr6

SIWZ_Nr7

wzorumowy

W okresie od 07 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r. w Gminie Radziemice realizowano MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. juzplywamProjektem objęto 45 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice: Szkoły Podstawowej  w Radziemicach w Zespole Szkół w Radziemicach – 15 uczniów, Szkoły Podstawowej w Łętkowicach – 15 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Zielenicach – 15 uczniów nie umiejących  pływać. Kurs był realizowany w cyklu ośmiu dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na basenie na Krytej Pływalni w Miechowie.

Realizacja projektu umożliwiła dzieciom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie był również realizacją zajęć profilaktyki prozdrowotnej.

 

GOPS w Radziemicach informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych  „3+”. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz  3  lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem, po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie „ Pierwszy dzwonek” wraz z wymaganymi dokumentami. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t  Dz. U. z 2015 r., poz. 163) tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie, wsparcie udzielane jest w kwocie 150,00 zł na ucznia.

Projekt „Pierwszy dzwonek” dotyczy  dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Radziemice tj:

  1. Dzieci do 18 roku życia
  2. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
  3. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do  25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu. Wsparcie finansowe przysługiwać będzie dla uczniów  szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Zainteresowani rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  celu odebrania druków deklaracji uczestnictwa w projekcie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 07.30-15.30.

Druki deklaracji j/w stanowią również załącznik  do niniejszej informacji i mogą być pobrane ze strony:  www.radziemice.pl. Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty, w przypadku gdy będą dotyczyć danej rodziny,:

 

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:
–  zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (brutto i netto) za miesiąc kwiecień 2015r.

– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 r.

– zaświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny.

–  zaświadczenie z USC potwierdzające zameldowanie dziecka na terenie Gminy Radziemice.

– zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez  dziecko nauki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  upływa w dniu 14 maja 2015 r.

 

Pobierz deklaracje (plik word) deklaracja