16.7 C
Radziemice
piątek, Czerwiec 14, 2024

Wójt Gminy Radziemice

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw: Błogocice, Dodów, Kaczowice, Kąty, Kowary, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Obrażejowice, Przemęczanki, Przemęczany, Radziemice, Smoniowice, Wierzbica, Wrocimowice, Zielenice.

 

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 4 kwietnia i trwać będą do 21 kwietnia 2023r.

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Radziemice, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@radziemice.gmina.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice z dopiskiem konsultacje społeczne – statutu.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Dokumenty:

zarządzenie konsultacje statuty sołectw

projekt uchwały – statut sołectw

Załącznik nr 2 do Zarządzenia statuty

ogłoszenie ws konsultacji statutów sołectw

Zarządzenie nr  90/2023

Wójta Gminy Radziemice

z dnia 17 listopada 2023 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie sołectwa Wrocimowice.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), uchwały nr XLII/277/2022 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radziemice, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące zmian w statucie sołectwa Wrocimowice. które odbędą się w terminie od 21 listopada 2023r. do  6 grudnia 2023 r.
 2. Konsultacji podlega propozycja zmiany do treści załącznika nr 15 do Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr LIII/345/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie nadania statutów Sołectwa: Błogocice, Dodów. Kaczowice, Kąty, Kowary, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Obrażejowice, Przemęczanki, Przemęczany, Radziemice, Smoniowice, Wierzbica, Wrocimowice, Zielenice – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • §2

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa Wrocimowice na temat proponowanych zmian do obowiązującego statutu sołectwa Wrocimowice – załącznik nr 2 uchwała zebrania wiejskiego z dnia 7-09-2023 r.

§3

 1. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Obsługi Rady Gminy Radziemice.
 2. Na czas przeprowadzenia niniejszych konsultacji Sekretarz Gminy będzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. konsultacji społecznych.

 

§4

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Radziemice w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice.
 2. Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice.

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 • §6

Informacja o wynikach konsultacji zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 • §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr  Marek Słowiński

Załączniki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Raport z konsultacji społecznych

z mieszkańcami sołectwa Wrocimowice dot. statutu sołectwa: Wrocimowice

W okresie od 21 listopada do 06 grudnia  2023 r. Urząd Gminy w Radziemicach prowadził z mieszkańcami sołectwa Wrocimowice, konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmiany do treści załącznika  Nr 15 uchwały Rady Gminy Radziemice Nr LIII/345/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie nadania statutów  sołectwa: Błogocice, Dodów. Kaczowice, Kąty, Kowary, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Obrażejowice, Przemęczanki, Przemęczany, Radziemice, Smoniowice, Wierzbica, Wrocimowice, Zielenice.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych z ramienia Wójta Gminy Radziemice był Sekretarz Urzędu Gminy Radziemice. Podstawę prawną dla procesu stanowiło Zarządzenie Wójta Gminy Radziemice Nr 90/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie: propozycji zmiany do treści załącznika  Nr 15 uchwały Rady Gminy Radziemice Nr LIII/345/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie nadania statutów  sołectwa: Błogocice, Dodów. Kaczowice, Kąty, Kowary, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Obrażejowice, Przemęczanki, Przemęczany, Radziemice, Smoniowice, Wierzbica, Wrocimowice, Zielenice.

Przedmiot i cel konsultacji społecznych

Przedmiotem niniejszego Raportu jest podsumowanie przebiegu procesu konsultacji oraz prezentacja wyników wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych.

Termin oraz sposób przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 21 listopada 2023 r. do 06 grudnia 2023 r. w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do treści załącznika  Nr 15 uchwały Rady Gminy Radziemice Nr LIII/345/2023 z dnia 28 kwietnia 2023. Uwagi i opinie składane były:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice.
 • w sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice

 Materiały opublikowane w ramach konsultacji zawierały: 

 • Zarządzenie Wójta Gminy Radziemice Nr 90/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie sołectwa Wrocimowice. Uwagi i opinie składane były:
 • Formularz do konsultacji społecznych stanowiący załącznik nr 2 do w/w zarządzenia.
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2023 Wójta Gminy Radziemice z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie sołectwa Wrocimowice. Ww. materiały zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych urzędu Gminy Radziemice. Informacja o konsultacjach społecznych została również umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane dnia 20 listopada  2023 r.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym planem. W ich wyniku zrealizowany został obowiązek, wynikający art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn.zm.), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

W okresie objętym konsultacjami wpłynęła łącznie 1 uwaga, która zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Radziemice.

 

Wykaz zgłoszonych, w ramach konsultacji, uwag, opinii i propozycji.

 

 

L.p.

 

Projektowany przepis

 

 

Treść projektowanego przepisu

 

Treść uwagi, propozycji, opinii wraz z ew. uzasadnieniem.

 

Odniesienie się do uwagi, propozycji, opinii.

1. uwaga ogólna W rozdziale 3:

W § 11 dodaje się pkt. 4 o treści: „na wniosek Radnego wybranego z okręgu obejmującego sołectwo Wrocimowice”.

W § 12 zapis  „Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku”, zastępuje się zapisem „Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.

W pkt. 3 zapis „Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta” zastępuje się zapisem „Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców Rady Gminy, Wójta lub Radnego wybranego z okręgu obejmującego sołectwo Wrocimowice”.

Proponowane zmiany zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Radziemice.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Uwaga zgłoszona do projektu uchwały, objętej konsultacjami społecznymi.

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast