16.7 C
Radziemice
piątek, Czerwiec 14, 2024

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, wykonującą zadania zlecone administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej.

 

Cele i zadania ośrodka

Celem Domu jest stworzenie osobom zakwalifikowanym systemem oparcia społecznego poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie Środowiskowego rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują w szczególności :

• zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,

• udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,

• zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,

• umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej i psychoterapii,

• rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,

• działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem,

• dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,

• prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego:

– psychologicznego

– socjalnego

• wypracowanie wdrażanie i nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi,

• zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w Domu.

 HISTORIA

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocimowicach istnieje od XII. 2005 roku. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, oraz osób starszych, które wymagają pomocy ze strony innych. Głównym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest przede wszystkim podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psycho-fizycznej oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

TWÓRCZOŚĆ

Twórczość uczestników naszego Domu jest jedną z form usprawniania, umożliwia pokazanie się, daje szansę na samorealizację. Uświadamia potencjalne możliwości, budząc tym samym zaufanie do siebie. Stanowi znaczący czynnik psychologiczny w poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy o sensie życia, określenia swego miejsca i roli w zastanej rzeczywistości. Uprawianie sztuki, dzięki jej wielorakim wartościom, wzbogaca życie duchowe naszych uczestników.
W procesie usprawniania, sztuka pełni również inne funkcje, takie jak: oczyszczająca, korygująca i kompensacyjna. Właśnie sztuka jest niezbędnym sposobem osiągania równowagi między organizmem, a środowiskiem w krytycznych momentach życia człowieka. Kontakty ze sztuką umożliwiają rozładowanie napięć i niepokojów. Aktywność twórcza to sprawdzony sposób radzenia sobie ze stresem czy załamaniem. Kompensacja przez sztukę umożliwia częściowe zrekompensowanie braków realnego życia, zaspokojenie niezrealizowanych pragnień i potrzeb. Nabiera szczególnego znaczenia dla osób z niepełnosprawnością, pomagając im w poznaniu zjawisk niedostępnych w bezpośredniej obserwacji. Twórcze wyrażanie natomiast, wymagając różnych form aktywności fizycznej i umysłowej, przyczynia się do podtrzymania u osoby niepełnosprawnej odporności psychicznej, pobudzania procesów psychicznych, motywacji. W aktywności twórczej osoba niepełnosprawna odzwierciedla swoje uczucia, stany emocjonalne, potrzeby.

Twórczość ta wyraża się podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych w takich pracowniach jak:

• pracownia plastyczna- rękodzielnicza

• pracownia krawiecka

• pracownia stolarska

• pracownia kulinarna

• pracownia komputerowa

• pracownia rehabilitacji ruchowej

• poradnictwo psychologiczne

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Formy prowadzonych zajęć: w ramach aktywizacji uczestników prowadzone są różnorodne rodzaje zajęć terapeutycznych:

 • Zajęcia plastyczne (arteterapia)- podczas zajęć plastycznych uczestnicy zajmują się malowaniem na płótnie, papierze, drewnie, szkle i wszelkiego rodzaju materiałach. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób
  i instytucji. Zajęcia te w doskonały sposób pozwalają uczestnikom na wyrażenie samego siebie, doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.
 • Zajęcia kulinarne-przygotowywanie posiłków to wzorcowy model treningu samodzielności, aktywizacji, pobudza receptory smakowe i węchowe, ale także rozwija u uczestników dbałość o estetykę jak i pracy w grupie, dzielenie się obowiązkami
 • Zajęcia rehabilitacyjne-uczestnicy biorą udział w grupowych zajęciach ruchowych, ćw. Oddechowe, wzmacniające, usprawniające kończyny dolne i górne, ćw. Rozluźniające.
 • Zajęcia komputerowe- mają na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia. Staramy się zapoznać naszych uczestników z obsługą komputera, korzystania z Internetu. Zajęcia te pozwalają uczestniczącym w zajęciach na kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymulują do samodzielnego działania. Nauka ta przebiega drogą „ prób i błędów”, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch i wzrok
 • Zajęcia stolarskie-działania podejmowane w tej pracowni skierowane są głównie na nauczanie uczestników wykonywania czynności związanych z obróbką drewna (np.: czyszczenie, szlifowanie, malowanie, lakierowanie) rozwijanie zdolności manualnych. Uczestnicy zapoznają się z przepisami bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi, uczą się samodzielnej organizacji pracy oraz utrzymywania porządku na stanowisku pracy
 • muzykoterapia- zajęcia te polegają na wszelkiego rodzaju umuzykalnieniu, śpiewaniu znanych piosenek, uczeniu się nowych, słuchaniu muzyki, udziale w koncertach. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć. Zajęcia te pozwalają na rozwijanie umiejętności zapamiętywania.
 • zajęcia krawieckie – podczas zajęć tych uczestnicy uczą się korzystania z maszyny do szycia, obróbki materiału, innowacyjności. Zajęcia te pozwalają na rozwijanie zdolności myślenia
  i twórczego działania
 • ergoterapia- wspiera, uzdalnia i usprawnia naszych uczestników niezależnie od wieku poprzez zajęcia manualne , takie jak hafciarstwo, robótki na drutach, wykonywanie przedmiotów
  z zapałek, drewna, makaronu.
 • biblioterapia- terapia poprzez literaturę, dostarcza naszym uczestnikom nowego spojrzenia na własne problemy, czasami dostarcza tematów do rozmów, ubarwia czas wolny
 • filmoterapia- ta audiowizualna odmiana biblioterapii dostarczająca wsparcia psychicznego uczestnikom pozwala im lepiej radzić sobie ze swoją chorobą czy niedomaganiem. W filmoterapii wykorzystywane są filmy zarówno fabularne, popularnonaukowe jak i edukacyjne. Spotkania z filmem maja na celu poprawę samopoczucia uczestników.

Efekty prowadzonych zajęć to: osiągnięcie jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia oraz integracji społecznej, utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, aktywizacja uczestników w codziennym życiu, kształtowanie pozytywnych nawyków, wyrobienie poczucia społecznej użyteczności, rozwijanie różnych zainteresowań, pokonywanie barier interpersonalnych, panowanie nad zachowaniami agresywnymi, stymulacja rozwoju osoby niepełnosprawnej, likwidacja rutyny poprzez przekształcenie jej w aktywny tryb życia, umiejętność wypełniania ról społecznych, usamodzielnienie w życiu codziennym, umiejętność pokonywania określonych trudności.

KADRA

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach.

Dyrektor – Zbigniew Nowak

Księgowa – Sylwia Nowak

Pracownik socjalny / terapeuta zajęciowy – Magdalena Mazurek
Psycholog – Katarzyna Świstek

Terapeuta zajęciowy – Arleta Łękas – Ciesielska

Opiekun – Katarzyna Trafiał
Opiekun – Marta Kutela

Pracownik gospodarczy / palacz – Krzysztof Homa

KONTAKT

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wrocimowice 4

32-107 Radziemice

tel/ fax: 12 386-06-63

e-mail: sds26@wp.pl

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast