Na najem lokalu użytkowego, składającego się z dwóch oddzielnych pawilonów: pierwszy pawilon o powierzchni użytkowej 26,00 m² służy, jako zaplecze-magazyn pawilonu drugiego o powierzchni użytkowej 42,40m² użytkowanego, jako obiekt handlowy branży spożywczej, łącznie powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,40 m². Lokal położony jest w miejscowości Radziemice na działce ozn. nr 201/2, lokal wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną i jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym branży ogólnospożywczej z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii A, B, C. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

Cena wywoławcza łącznie wynosi: 629,26 zł zł (brutto).

Co stanowi kwotę miesięcznego czynszu najmu wraz z podatkiemVAT (511,60zł +23%VAT)

1) zaplecze sklepu, magazyn- 5,00zł za 1m² lokalu (5,00 zł/m² x 26,00m²) =130,00 zł + VAT

2) sklep spożywczy-9,00 zł za 1m² lokalu (9,00 zł/m²x42,40 m²) = 381,60 zł + VAT

Wadium: 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100)

Przedmiotowe lokale użytkowe położone są w sąsiedztwie Urzędu Gminy w Radziemicach. Przetargiem objęte są dwa lokale użytkowe, mające wspólną jedną ścianę, ale oddzielne wejścia. Przedmiotem przetargu jest cały lokal użytkowy składający się z dwóch pawilonów handlowych, sklepu spożywczego i zaplecza sklepu-magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 68,40 m². Wynajmujący zastrzega, aby w wynajmowanym lokalu prowadzona była tylko i wyłącznie działalność handlowo- usługowa w zakresie spożywczo – przemysłowym. Działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez cały okres najmu.

Przed zawarciem umowy najmu wygrywający przetarg winien wpłacić kaucję zabezpieczającą roszczenia Wynajmującego na konto Gminy Radziemice/Urzędu Gminy w Radziemicach w wysokości trzykrotnego czynszu najmu wyliczonego wg. stawki ustalonej w przetargu łącznie z podatkiem VAT. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku uznane zostanie za rezygnację z najmu lokalu z równoznaczną utratą wpłaconego wadium oraz przeprowadzeniem ponownego przetargu na przedmiotowy lokal.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

  • za zużycie energii elektrycznej według wskazań licznika i umowy zawartej
    z dostawcą,
  • za wywóz nieczystości stałych, na podstawie umowy zawartej z odbiorcą,
  • za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wg. wskazań wodomierza (zużycie wody – rozliczenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej, a odprowadzenie ścieków z Gminą Radziemice),
  • podatek od nieruchomości naliczany będzie zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w oparciu o Uchwały Rady Gminy określające wysokość stawek podatku podejmowanych corocznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca  2020 r. o godz. 10.00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach (budynek w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Radziemice).

Wadium należy wpłacać do dnia 17 lipca 2020 r. w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Gminy Radziemice/Urzędu Gminy w Radziemicach BS Słomniki Oddział Radziemice: 62 8614 0001 0010 0100 0185 0007

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w wyznaczonym terminie, decyduje data wpływu (17.07.2020r.) środków na rachunek Urzędu Gminy w Radziemicach. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrają zostanie zwrócone w całości w przeciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra, kwota wadium zostanie zwrócona po podpisaniu umowy najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Radziemice jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Wójt Gminy Radziemice zastrzega sobie prawo odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Czynsz najmu ustalony w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatny miesięcznie od dnia podpisania umowy najmu.

Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą wybranym w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Radziemicach, 12/385-60-25

Ogłoszenie

Pliki