Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Błogocice (dz. ewid. nr 303/2, 301) w km 0+100 – 0+825”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 217 500,00 zł brutto.

informacja z otwarcia ofert Błogocice