Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej w Łętkowicach w Gminie Radziemice w ramach Projektu podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr.