Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 7. Wnioski Komisji Rady.
 8. Podjęcie uchwał:
 •  uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
 •  uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
 • uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/63/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
  w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 •  uchwała w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków.
 •  uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Przemęczankach.
 • uchwała intencyjna w sprawie: utworzenia Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci na terenie Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Radziemice.