KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W GMINIE RADZIEMICE W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy informuje o możliwości składania przez mieszkańców uwag i wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziemice. W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Radziemice, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w Urzędzie Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32 – 107 Radziemice lub wysłać pocztą na adres jw. oraz w formie elektronicznej na adres: ug@radziemice.gmina.pl, w terminie do dnia 15.06.2018 r.