Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych Proszowice z siedzibą w Jakubowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice działający przez pełnomocnika Annę Rassek ul. Stalmacha 79A, 43-430 Skoczów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej 1259K w miejscowości Radziemice
JNI 01027467.

Na terenie nieruchomości składającej się z działek nr 383/7, 383/8,383/10, 383/11, 394/8, 395/1, 395/2, 383/3, 383/9, 242/2, 242/3, 250/4, 286/4,253/4  położonych w obrębie 0012 Radziemice,  Gmina Radziemice

obwieszczenie Radziemice most