WÓJT GMINY RADZIEMICE                                         Radziemice dnia: 30.07.2020 r.

   32-107 RADZIEMICE

Nasz znak: RKG-II.6731.3.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2018, poz. 1945 tj. z późn. zm. ) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu
30 lipca 2020 r. na podstawie Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie nr SKO.ZP/415/244/2020 z dnia 17.07.2020 r. zgodnie z art. 7 i art. 77 K.p.a  zostało wszczęte ponowne postępowanie  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu PRO7005_B

na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 17 położonej  w obrębie Dodów
gm. Radziemice.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                               Marek Słowiński