OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RADZIEMICE

z dnia 19 września 2019r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Radziemice, w Gminie Radziemice.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedowanego dla obszaru położonego w sołectwie Radziemice, w Gminie Radziemice, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziemice Nr IV/36/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego planu.

Celem podjętej procedury w obszarze objętym projektem planu jest umożliwienie rozwoju usług publicznych związanych ze sportem,  aktywnością fizyczną oraz zielenią urządzoną, miejsca integracji mieszkańców z możliwością urządzania festynów, wystaw płodów rolnych.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, w terminie od 01 października 2019 r. do 29 października 2019 r. w godz. od 12.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Radziemice, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi do projektu planu można składać zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Wójta Gminy Radziemice, w terminie do dnia 06 listopada 2019r.  Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pliki