Wójt Gminy Radziemice, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z póź. zm.).

Informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy wystąpiono do:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
  2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziemice na lata 2016 – 2020”.

Obydwie instytucje wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu, przy czym:

  1. Decyzja w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została zawarta w piśmie nr OO.410.1.82.2017.JM z dnia 17.05.2017
  2. Decyzja w przedmiotowej sprawie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie została przekazana w piśmie nr NS.9022.10.276.2017 z dnia 22.05.2017

Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice.

Obwieszczenie Wójta Gminy