WÓJT GMINY W RADZIEMICACH

ogłasza:

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/4 o pow. 0.2479 ha położonej w Łętkowicach-Kolonii dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej- Huty Zam. Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą   w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą- Kw. Nr KRH1/00001257/0

Aktualnie Gmina Radziemice nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działki  ozn.  nr 106/4.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice część działki około 0.1530ha położona jest w obszarach potencjalnych możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego, a pozostała część o pow. około 0.0949ha położona jest w obszarach rolnych.

Cena wywoławcza działki wynosi: 31 116,60 zł  – netto ( słownie trzydzieści jeden tysięcy sto szesnaście  złotych, sześćdziesiąt groszy).

Wadium 2000,00 zł.(słownie złotych: dwa tysiące złotych).

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Posiada kształt prostokąta, leży w terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi oraz terenach upraw polowych. Dojazd do  nieruchomości jednostronny od strony południowej drogą asfaltową powiatową. Sieć energetyczna i sieć wodociągowa przebiegają przez nieruchomość wzdłuż drogi powiatowej. Działka Nr  106/4 objęta  jest prawomocną decyzją o warunkach zabudowy z dnia 2010.02.12 Nr RKG.II.7331/29a/2010 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

– budowie budynku mieszkalnego z możliwością wprowadzenia funkcji usługowej,

– budowie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego,

– budowie zbiornika na nieczystości ciekłe.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Radziemice

Wadium należy wpłacać do dnia 15 listopada 2019r. w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z zaznaczeniem numeru nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Radziemicach BS Słomniki/Oddział Radziemice: 62 8614 0001 0010 0100  0185 0007

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w wyznaczonym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy w Radziemicach.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrają zostanie zwrócone w całości w przeciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Radziemice jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu zgodnie z ustawą  o podatku
od towarów  i usług VAT.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena sprzedaży ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatana w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wszelkie podatki związane z nabyciem ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radziemicach  pok.4 lub telefonicznie pod nr (12) 385-60-25.

Pliki