WÓJT GMINY RADZIEMICE
OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

1. Lokalu użytkowego składającego się z części przeznaczonej na działalność gospodarczą o powierzchni 54,08m², części przeznaczonej na magazyny o powierzchni 23,92m² oraz gruntu na inne cele dojścia plac manewrowy o powierzchni 849m², położonych na działce nr 376/1 w Łętkowicach.

Cena wywoławcza łącznie wynosi: 1267,91zł

Co stanowi kwotę miesięcznego czynszu najmu wraz z podatkiem VAT(1030,82zł +23%VAT)

1) działalność gospodarcza o powierzchni 54,08m² x 9zł za 1 m² lokalu  = 486,72 zł + VAT

2) magazyn o powierzchni 23,92m² x 5zł za 1m² lokalu  = 119,60zł + VAT

3) grunt, dojście plac manewrowy o powierzchni 849m² x 0,50zł = 424,50zł + VAT

Ustalona cena wywoławcza  odpowiada  minimalnym miesięcznym stawką  określonym w Zarządzeniu  Nr  50/2019 Wójta Gminy Radziemice z dnia 01 lipca   2019 r. w sprawie wysokości stawek  czynszu za najem lokali użytkowych  oraz gruntów oddanych w dzierżawę pod działalność gospodarczą – stanowiące mienie komunalne gminy:

Okres dzierżawy 10 lat.

Najemca ponosi ponad to ponosi koszty energii elektrycznej, kanalizacji, wywozu śmieci oraz inne należności  obciążające lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi przez właściwe organy.

Przetarg odbędzie się  w dniu 14 sierpnia 2019 r. godz.1000 w budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest   wpłacenie wadium w wysokości  500złł na konto Urzędu Gminy  do dnia 12 sierpnia 2019 r. Bank Spółdzielczy Słomniki Oddział w Radziemicach  Nr rachunku 62861400010010010001850007

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radziemicach, tel. 12/ 385 60 25