Radziemice 08.06.2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Radziemice o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Radziemice

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

Informuję, że w dniu 05 czerwca 2018 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Proszowicach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwo i ochrona ludności pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450), Gmina Radziemice zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zaproponowanego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Stwierdza się celowość realizacji przedmiotowego zadania.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Radziemice. Po upływie wyżej określonego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego w Proszowicach.

Wójt Gminy Radziemice

Marek Słowiński

Załącznik: oferta OPP ZP OSP RP

Pliki