Ogłoszenie nr 560654-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Błogocice (dz. ewid. nr 303/2, 301) w km 0+100-0+825
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

treść przetargu