W sobotę 5 czerwca 2021 roku przez gminę Radziemice przeszła potężna burza
z gradobiciem. Gwałtowna burza spowodowała zalania dróg, posesji oraz zniszczyła uprawy rolne.

Gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie strat.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), mapki zawierające numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:

– Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię – 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

– Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Termin składania wniosków o szacowanie szkód mija zgodnie z wytycznymi 15 czerwca 2021. Następnie Wojewoda Małopolski deleguje do pracy w terenie członków komisji.

Link do zasad wraz z odnośnikami do pobrania wniosku i załączników do wniosku:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych- -rolnej-znajdujacych-sie-n.html?fbclid=IwAR1xNSV9EZ6BY7N9PwG-VtHxC-pgAml1qobLTUumkjJ7R3Nr2lSdmH5CejI

Osoby do kontaktu: Wiesław Wcisło – tel: (12) 385 60 25