Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 09 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
4. Interpelacje Radnych.
5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
6. Wnioski Komisji Rady.

7. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
b) uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Radziemice.
c) uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej i przyjęcia jej statutu.
d) uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Gminy Radziemice.

8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Radziemice.