Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
5. Interpelacje Radnych.
6. Zapytania Radnych i Sołtysów.
7. Wnioski Komisji Rady.
8. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
b) uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
c) uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Radziemice”.
9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziemice.