Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r.
(tj. piątek) o godz. 7:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach
z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wnioski Komisji Rady.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
 6. uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
 7. uchwała w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2020.
 9. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXVII  Sesji Rady Gminy Radziemice.