Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych miedzy sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Rady Gminy Radziemice na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu Komisji Stałej Rady Gminy Radziemice na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziemice na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice,
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • uchwała w sprawie: dostosowania sieci Szkół Podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.