Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Radziemice.
 8. Podjęcie uchwał: uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziemice, uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Radziemice za 2020 rok, uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Radziemice za 2020 rok, uchwała w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Radziemice z tytułu wykonania Budżetu Gminy Radziemice za 2020 rok, uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok, uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla OSP w Radziemicach, uchwała w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy w miejscowości Przemęczany.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 10. Odpowiedzi na zapytania Radnych i Sołtysów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Radziemice.