Gmina Radziemice

Radziemice 74

32-107 Radziemice

Adres poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl

Telefon: 12 385 62 44

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

                                                                       Radziemice, dnia 12.06.2018 r.

Nasz znak: INW.271.10.2018

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej (w jednostkowych cenach netto i wartości brutto) na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii dla oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów stanowiącym załącznik
do zapytania.

Zapytanie ofertowe na dostawę energii Gmina Radziemice

Załączniki:

Formularz oferty

Wykaz punktów poboru

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – wykaz punktów poboru

Załącznik nr 2 do umowy – Pełnomocnictwo