Radziemice, 06.08.2019 r.

 

Nasz znak: INW.271.9.2019

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont 4 odcinków dróg gminnych: Kąty – Łętkowice-Kolonia nr 160346K w miejscowości Kąty, Łętkowice-Kolonia od km 0+900 do 1+100, 1+400 do 1+600, 2+000 – 2+100; Przemęczany – Łopatka nr 160390K w miejscowości Przemęczany od km 0+000 do 0+450, 1+400 do 1+600; Radziemice – Folwark nr 160402K w miejscowości Radziemice od km 0+260 do 0+610; Kowary – Łąki nr 160360K w miejscowości Kowary od km 0+000 do 0+650” na terenie Gminy Radziemice dokonano wybory najkorzystniejszej oferty, którą została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: „PRIMA-KOP” Grzegorz Wawrzeń, Niegardów 60, 32-104 Koniusza.

 

Uzasadnienie wyboru

 

            Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta wybrana została oceniona, jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40% i otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt 21.1.1, 21.1.2., 21.1.3. SIWZ odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Punktacja w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto ofert

Liczba punktów
w kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja

1. Przedsiębiorstwo Pradukcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

888.939,45 zł 47,24 pkt 40 pkt 87,24 pkt
2. „PRIMA-KOP”

Grzegorz Wawrzeń

Niegardów 60

32-104 Koniusza

699.937,65 zł 60 pkt 40 pkt 100 pkt
3. „WALKOR”

Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Bosutów

ul. Wiśniowa 28

32-086 Węgrzce

897.697,05 zł 46,78 pkt 40 pkt 86,78 pkt