Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla obszaru województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie do 20 października 2023 r.

Aby wziąć udział w konsultacjach projektu należy zarejestrować swój adres mailowy na stronie:

https://formularze.powietrze.malopolska.pl/index.php/482518?lang=pl

Na podany adres mailowy automatycznie zostanie wysłany link do interaktywnego formularza konsultacyjnego.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Więcej na: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/