Spalanie różnego rodzaju odpadów w paleniskach domowych powoduje emisję do atmosfery zanieczyszczeń takich jak:

  • pyły, które odkładając się w glebie , powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczanie metalami ciężkimi
  • tlenki węgla – trujące dla ludzi i zwierząt
  • tlenki azotu – powodują uszkodzenia płuc
  • dwutlenki siarki
  • rakotwórcze związki zwane dioksynami

Spalanie śmieci jest również niekorzystne dla pieców i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia sadza, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

Nie wrzucaj śmieci do pieca, pomyśl o szkodach jakie wyrządzasz sobie, bliskim i całemu środowisku!

                  W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy Radziemice przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

  Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina ma obowiązek przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, co nakazuje ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

          Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.”