Pomiary jakości powietrza w Radziemicach.

W ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA/ LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej” i NFOŚiGW oraz przy współpracy
z Krakowskim Alarmem Smogowym na terenie gminy Radziemice był przeprowadzony pomiar pyłu zawieszonego PM10. Badanie zostało przeprowadzone od 15.03-26.03.2023, przy użyciu pyłomierza przystosowanego do pomiarów środowiskowych, który był zainstalowany na dachu budynku szkoły w Radziemicach. Wyniki  przeprowadzonych pomiarów są dostępne
na   http://radziemice.gmina.pl/life/.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są przestarzałe, nieefektywne domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej jakości węgiel, muł i odpady. Na 90% powierzchni Polski – w miastach i wsiach – pył ze spalania w domowych piecach grzewczych przekracza normy. Wdychany wnika do krwi i uszkadza narządy wewnętrzne. Musimy mieć świadomość że sami niszczymy swoje zdrowie.

Osoby, które spalają odpady łamią prawo dotyczące ochrony środowiska i zagrożeń epidemiologicznych oraz przepisy przeciw pożarowe. Za spalenie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł
lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.