Uchwała antysmogowa dla Województwa Małopolskiego


Informacje dla mieszkańca

Jakość powietrza na terenie całej Polski, a szczególnie na terenie województwa małopolskiego jest bardzo zła. Dlatego w ramach troski o zdrowie i życie mieszkańców Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku przyjął jednogłośnie uchwałę antysmogową.

Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw dla Małopolski obowiązuje od 1 lipca 2017 roku.

Główne założenia Uchwały antysmogowej dla mieszkańców Małopolski:

Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Ø  Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce instalacja kotła lub kominka
o parametrach nie spełniających wymagań  ekoprojektu.

Ø Mieszkaniec, który buduje nowy dom, przeprowadza remont z wymianą kotła lub kominka albo wymienia kocioł lub kominek na nowy, będzie zobowiązany zainstalować nowoczesne urządzenia spełniające wymogi ekoprojektu.

Ø  Dla mieszkańców, którzy posiadają już ekologiczne ogrzewanie np. gaz, olej, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Jednak jeżeli chcą zrezygnować z obecnego źródła ogrzewania na rzecz węgla lub drewna są zobowiązani do zainstalowania nowoczesnych kotłów spełniających wymagania ekoprojektu.

Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel lub drewno

Ø Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub na drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Ø Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4.

Ø Kotły spełniające 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane bezterminowo.

Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby zlikwidować odpady węglowe i mokre drewno

Ø Całkowity zakaz stosowania do palenia mułów i flotów węglowych oraz paliw, które zawierają więcej niż 15% frakcji węgla o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm (ma to uniemożliwić dodawanie drobnej frakcji do grubszego węgla),

Ø Zakaz stosowania drewna i innej biomasy o wilgotności większej niż 20% (sezonowanie minimum 2 lata).

Wprowadzenie obowiązku doposażenia kominka w urządzenie redukujące emisję

Ø Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (także tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe lub „kozy”) będą musiały spełnić wymagania ekoprojektu. Ta regulacja dotyczy również instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

Ø Od roku 2023 dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Ø Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone
w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń

Ø Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie ograniczać handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, ponieważ sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie regulacje powinny powstać na szczeblu krajowym.

Ø Kontrola przestrzegania przepisów uchwały będzie przeprowadzana przez odpowiednie służby (straż miejską i gminą, policję, upoważnionych pracowników urzędu gminy)
na podstawie posiadanych przez mieszkańca dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeżeli mieszkaniec nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Czym różnią się kotły spełniające wymagania ekoprojektu od kotłów 5 klasy?

W obu przypadkach maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m³. Natomiast kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie tej samej emisji także w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła. To ważne, gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy, a przy niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze, co powoduje wyższą emisję pyłu. Wymagania ekoprojektu ograniczają również emisję toksycznych tlenków azotu z kotła. Ważny jest fakt, że wymagania ekoprojektu zostały wprowadzone jednolicie dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na obszarze UE. Natomiast norma PN-EN 303-5:2012, która określa wymagania dla kotłów 3, 4 i 5 klasy jest normą dobrowolną, którą stosują tylko niektórzy producenci kotłów.

Lista zawierająca zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 dostępna jest na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ .

Dodatkowo należy podkreślić, iż jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza standardy emisji dla kotłów i kominków dopuszczonych do użytkowania, a także eliminuje spalanie paliw złej jakości na poziomie całego województwa.

Głównym zadaniem i celem wprowadzenia uchwały antysmogowej jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz możliwość swobodnego oddychania czystym powietrzem, które ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców całego województwa małopolskiego.

Źródło: Informacje pochodzą ze strony internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

LIFE-IP MALOPOLSKA /LIFE14IPEPL021

Współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej