W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy Radziemice przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców Gminy Radziemice. Wójt Gminy apeluje, by dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy, odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników -worków, by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191– „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami

odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.:

• odpadów plastikowych i butelek po napojach,

• zużytych opon,

• odpadów z tworzyw sztucznych,

• elementów drewnianych pokrytych lakierem,

• sztucznej skóry,

• opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,

• opakowań po farbach i lakierach,

• plastikowych toreb z polietylenu,

• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

• zmieszanych odpadów komunalnych.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI. DBAJMY O ŚRODOWISKO.